Dofinansowanie inwestycji przez Unię Europejską

Informacja nt realizowanego projektu dofinansowanego przez Unię Europejską.

Przedsiębiorstwo Moto Mazury PHU Sp. z o.o. w Mrągowie w dniu 17.09.2008 złożyło wniosek do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii diagnostycznej do silników diesla w ramach: osi priorytetowej 1 – przedsiębiorczość / działania 1.1 – wzrost konkurencyjności / poddziałania 1.1.7 – dotacja inwestycyjna dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Po pozytywnej ocenie projekt został umieszczony na liście rezerwowej projektów oczekujących na dofinansowanie. Umożliwiło to rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Poniesione nakłady w IV kwartale 2008 r. i I kwartale 2009 r. pozwoliły na zakup urządzeń i maszyn i uruchomienie serwisu.

Serwis uzyskał autoryzację Bosch Diesel Serwis w dniu 03.04.2009. Certyfkiat autoryzacyjny został wręczony podczas oficjalnego otwarcia serwisu w dniu 05.06.2009.

W dniu 22.12.2009 r. w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. “Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii diagnostycznej do silników diesla” z numerem UDA-RPWM.01.01.07-28-075/08-00 pomiędzy:

Warmińsko Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie a

Moto Mazury PHU Sp. z o.o. w Mrągowie.

  • Całkowita wartość projektu wynosi 1 379 663,41 zł
  • Całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 1 130 871,65 zł
  • Dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej wynosi 565 435,82 zł

co stanowi 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Beneficjent (Moto Mazury PHU Sp. z o.o.) wnosi wkład własny w realizację projektu w wysokości 565 435,83 zł. Beneficjent pokrywa pozostałe wydatki niekwalifikowane w ramach projektu.