Gwarancja Moto Mazury

Technologie firmy Bosch lidera rynku w zakresie serwisowania pojazdów naprawy podzespołów i pojazdów stosowane w naprawach i diagnostyce są  niezawodne.

Rzetelność:
Każda naprawa i kalibracja jest dokumentowana. Pozwala to w przypadku wystąpienia usterki naprawianego u nas podzespołu dokonać wnikliwej analizy przyczyn jej wystąpienia.

Gwarancja udzielana przez Moto Mazury:

Postanowienia ogólne gwarancji:

 1. Gwarancja na usługi naprawy podzespołów, pojazdów udzielana jest przez PHU Moto Mazury spółka z o.o z siedzibą: ul Olsztyńska 13, 11-700 Mrągowo.
 2. Udzielana gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Gwarancja zostaje wykonana wyłącznie na podstawie dokumentu sprzedaży jakim jest oryginalny paragon, lub faktura, oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna.
 4. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 miesięcy od daty wskazanej na dokumencie sprzedaży.
 5. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, lub/i nieprawidłowości spowodowanych technologią wykonania.
 6. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zmniejsza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.
 7. Klient zobowiązany jest współdziałać z gwarantem w celu realizacji zobowiązań gwarancyjnych, w szczególności poprzez bezzwłoczne to jest w terminie nieprzekraczającym 14 dni dostarczeniu pojazdu w przypadku podejrzenia, lub stwierdzenia wystąpienia wady.
 8. Reklamowany pojazd jest dostarczany i odbierany przez klienta bezpośrednio do i z serwisu. Dostarczanie i odbiór reklamowanego pojazdu odbywa się na koszt nabywcy.
 9. Dostarczony do naprawy pojazd ma być kompletny z osprzętem wraz z niezbędnymi dokumentami, oraz z naniesionymi oznaczeniami, numerami seryjnymi na produkcie gdy zostały umieszczone fabrycznie.
 10. O sposobie wykonania naprawy gwarancyjnej decyduje gwarant.
 11. Gwarancja kończy się automatycznie z terminem końca gwarancji producenta części.
 12. Po wykonanej naprawie w pojeździe wymagane jest regularne serwisowanie zgodnie z wytycznymi producenta pojazdu, podzespołu, części, oraz gwaranta.
 13. W przypadku wykonania naprawy, lub obsługi podzespołu, lub komponentu według technologii opracowanej przez serwis, serwisowanie pojazdu należy wykonać bezwzględnie według wymogów Gwaranta (producent z reguły jest zainteresowany wymianą podzespołów na nowy, a nie jest zainteresowany ich naprawą)
 14. W przypadku potwierdzenia odpowiedzialności, uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia niesprawności w terminie 30 dni od daty dostarczenia pojazdu. W przypadku gdy do gwarancyjnego usunięcia wady niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy, termin naprawy może być wydłużony o czas niezbędny do sprowadzenia tych części.
 15. Żadna naprawa serwisowa z tytułu gwarancji nie może być zostać zrealizowana w przypadku gdy dokonano korekty licznika, lub niemożliwe jest odczytanie jego stanu. W przypadku wymiany licznika pojazd powinien być dostarczony do Gwaranta i zaktualizowany stan licznika na zleceniu serwisowym z adnotacją w książce obsługi pojazdu.
 16. Serwis nie odpowiada za utratę przychodów, przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej, lub funkcjonowaniu procesów technologicznych, jak również za bezpośrednie i pośrednie koszty wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia.
 17. W przypadku stwierdzenia przez serwis że zgłoszeniem było bezpodstawne w całości, lub w części serwis powiadomi użytkownika i zaproponuje mu odpłatną usługę serwisową.
 18. W każdym przypadku sumaryczna odpowiedzialność serwisu nie może przekroczyć kwoty zapłaconej za wykonaną usługę.
 19. Sprzedawca/serwis nie będzie ponosił odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność serwisowa zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej, lub gdy w uzgodnionym wcześniej terminie Klient nie dostarczył pojazdu lub podzespołu.
 20. Niniejsza gwarancja podlega polskiemu prawu w nim nie jest przenośna.

Gwarancji nie podlegają:

 1. Części wyeksploatowane wskutek normalnego zużycia. Między innymi: filtry oleju, filtry powietrza, filtry paliwa, filtry przeciwpyłowe, układu klimatyzacji, pióra wycieraczek, żarówki, paski, opony itp
 2. Uszkodzenia powstałe w wyniku transportu.
 3. Przedostanie się do urządzeń reklamowanych, ciał, lub substancji obcych innych niż płyny dla których system był przeznaczony.
 4. Czynności serwisowe takie jak: okresowy przegląd techniczny, lub kalibracja systemów elektrycznych, regulacja komponentów, regulacja geometrii zawieszenia, rotacyjne, oraz sezonowe przekładanie opon, regulacja ciśnienia w oponach.
 5. Materiały eksploatacyjne: oleje, oraz płyn, a w szczególności: płyn chłodzący, płyn chłodniczy, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwacza szyb itp
 6. Systemy i podzespoły uszkodzone na skutek czynników niezależnych od serwisu w szczególności: niewłaściwego użytkowania pojazdu, użytkowanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, jazda po krawężnikach, udział w zawodach sportowych przeciążanie itp, uszkodzenia powstałe z braku, lub niewłaściwej konserwacji.
 7. Uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania czy też użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
 8. Uszkodzenie pojazdów w wyniku działania sił wyższych, lub zdarzeń losowych: pożary, powodzie, kradzieże, niefachowe rozruchy, wyładowania atmosferyczne, kolizje, wypadki drogowe.
 9. Samodzielne udoskonalenia, przeróbki, tuning
 10. Uszkodzenia i korozja powierzchniowa wywołana przez szkodliwe czynniki środowiska: np. kwaśne deszcze, osady chemiczne, ptasie odchody, sól i usterki nimi spowodowane
 11. Zarysowanie lakieru uszkodzenia mechaniczne nadwozia i inne usterki nimi spowodowane.
 12. Usterki wywołane brakiem właściwej obsługi, użyciem biopaliwa, użyciem niewłaściwego paliwa, na przykład paliwa pod względem rodzaju, lub jakości, a zwłaszcza o zawartości składników niezgodnych z Polską normą PN-EN-950 PN-EN-228 oleju środków smarnych i innych.
 13. Nie są uwzględnione dodatkowe koszty związane z usterką pojazdu: takie jak: zakwaterowanie, wyżywienie, najem pojazdu zastępczego, koszty podróży, utrata zarobku, innych strat materialnych i niematerialnych.
 14. Uszkodzenia będące następstwem użytkowania samochodu z defektem w tym również takich, które wynikają z uniemożliwienia gwarantowi usunięcia usterki we właściwym terminie poprzez zaniechanie udostępnienia samochodu.
 15. Przypadki drgań oraz hałasów związanych z normalnym działaniem pojazdu.
 16. Naprawy prowizoryczne, lub częściowe wykonane na prośbę klienta, wszelkie zmiany w pojeździe, lub w części zamiennej nieprzewidzianej przez producenta.
 17. Incydenty związane z brakiem odpowiedzi klienta na wezwanie Gwaranta w zamiarze doprowadzenia pojazdu, lub jego części do zgodności.
 18. Czynności związanych z obsługą pojazdu w którym zastosowano część zamienną, lub akcesorium.

Utrata gwarancji następuje w przypadku:

 1. Nie przestrzegania zaleceń producenta i Gwaranta w zakresie eksploatacji i konserwacji i obsługi pojazdów zawartych w instrukcji obsługi, oraz warunkach gwarancji w tym między innymi niedokonanie obowiązkowej obsługi technicznej we wskazanym terminie i prawidłowego potwierdzenia Ich wykonania.
 2. Stwierdzenia przeróbek pojazdu, samodzielnych napraw zmian konstrukcyjnych, oraz montażu wykonywanego przez podmioty do tego nieuprawnione i bez pisemnej akceptacji Gwaranta.
 3. Używanie uszkodzonego pojazdu części i podzespołów pomimo przesyłanych wystąpienia wady.
 4. Uszkodzenia systemu komponentów, lub części na skutek z zastosowania instalacji zasilania paliwem gazowym i rób alternatywnymi paliwami płynnymi.
 5. Użytkowania pojazdu w sposób odbiegający od normalnego określonego w instrukcji obsługi pojazdu powodującego niesprawności.

Gwarancja o powyższej treści udostępniona jest w biurze osługi klienta w siedzibie Gwaranta.